ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

JUMP FOR JOY 1

 SOUTĚŽ SKOČ PRO RADOST 1 

Sout ěž pro registrované skokany Č RSA - JUMP FOR JOY (No1)

Charakteristika sout ěž e: sout ěž je ur č ena pro skokany, kte ř í s rope skippingem práv ě za č ali. Vyu ž ívají rope skipping jako volno č asovou, rekrea č ní aktivita v rámci š koly č i oddílu. Sout ěž í jako jednotlivci.

Cíl sout ěž e: Cílem je budování pozitivního vztahu k pohybu. Umo ž nit zájemc ů m z ř ad rekrea č ních skokan ů setkat se s ostatními cvi č enci a porovnat své síly. Pro ž ít sout ěž ní den, atmosferu sout ěž e, vystupovat p ř ed zraky rozhod č ích a divák ů . Odnést si pozitivní vzpomínku a radost z pohybu.

Pro č sout ěž jednotlivc ů ? Skokani mohou trénovat sami, kdykoliv b ě hem dne. Nemusí si organizovat č jako se spolucvi č enci. Sta č í jen vzít š vihadlo a trénovat. Trénování nestojí nic v cest ě . U č í se b ý t zodpov ě dní za sv ů j vlastní v ý kon. Sledujte www.ropeskipping.cz a www.crsa.cz pro bli žš í info o místě konání ace.

Co je obsahem jednotliv ý ch úrovní sout ěž e?

Trenér zvolí dle pokor č ilosti sv ý ch sv ěř enc ů úrove ň 1 - 3. V den závodu, odsout ěž í ka ž d úrovni závodníka pouze v jedné zvolené. Doporu č ujeme za č ít úrovní 1.

Obsah sout ěž e úrove ň 1.: sout ěž rekrea č ních skokan ů se skládá z deseti (pop ř ípad ě více) p ř edveden ý ch dovedností na jednotliv ý ch stanovi šť ch za vymezen ý č as 1 min. Cílem je naskákat, co nejvy š í mo ž n ý po č et jedntliv ý ch dovednsotí. Zapo č ítávají se pouze usp ěš n ě spln ěné dovednsoti pomocí po č ítadla clicker. Poté, co závodník p ř edvedl svúj v ý kon, jsou se č teny po č ty p ř eskok ů dosa ž ené na v š ech stanovi š tích. Závodník s nevy šš ím po č tem p ř eskok ů vít ě zí.

Obsah sout ěž e úropve ň 2 .:

Na ka ž dém stanovi š ti p ř edvede závodník krati č kou kombinaci p ř eskok ů o délce 8 po č ítacích dob.

Obsah sout ěž e úrove ň 3:

Sout ěž ící p ř edvede v š ech 10 vazeb uveden ý ch v úrovni 2 kontinuálně za sebou. Kdy ž závodník úsp ě š n ě dokon č í sestavu, tak získává 100 bod ů . Body jsou od č ítány za chyby a technické š patné provedení dovedností. Závodník ů m doporu č ujeme trénovat sestavy s hudební p ř edlohou, p ř esto, ž e v závodě hudba vyu ž ita nebude z organizace č ních d ůvod ů . V t ě locvi č n ě budou vyzna č eny 2 - 3 závodní č tverce o rozm ě rech 6 x 6 metr ů . Budou tedy zárove ň sout ěž it 2 - 3 závodníci. U ka ž dého sektoru budou 3 rozhod č í. Ideáln ě rozhod č í pro š koleni na freestyle dále trené ř i - rozhod č í, kte ř